تضمین کیفیت

شرکت هخامنش (HISCO) دارای گواهینامه های بین المللی ISO9001 و ISO/TS 29001 می باCamScanner 10-08-2023 10.24 2شد.CamScanner 10-08-2023 10.24 1

  CamScanner 10-08-2023 10.44-11000

 

 

 

 


  

 

 

 

  

کنترل کیفی رنگ هیسکو

 

Air cooler 4

 


 

کنترل کیفی هیسکو اسکلت فلزی4.JPG

 

Air cooler2

 

کنترل کیفی هیسکو اسکلت فلزی5.JPG 

 


  

کنترل کیفی هیسکو اسکلت فلزی2

Air 3 


 

کنترل کیفی هیسکو اسکلت فلزی3 

 

Air cooler1