آدرس کارخانه: شهرک صنعتی بزرگ شیراز، انتهای فاز دوم، خیابان مهارت، خیابان 431

  

شماره تماس هیئت مدیره 2

         

آیکن اینستاگرام 1
Hisco.ir