بخشي از ابزار آلات و امكانات فني  شرکت: 

- بیش از 10000 متر مربع مساحت و 2500 متر مربع فضای سرپوشیده و:

 

taghizat