ـ پروژه فلر 19همکاری با شرکت کیمیاگران صنعت پارس

 

Flare 1 

Flare 2

 


 

   

ـ  ساختمان اداری شرکت گاز منطقه 5 

 

pardis 1

 pardis2