ـ ساخت سازه فلزی کلینیک ویژه بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان کنگان

  

DSC 6022

DSC 6004