ـ ساخت Stack مربوط به پتروشیمی بوشهر، همکاری با شرکت محترم کیمیاگران صنعت پارس

 

 Stack 1

Stack 2

Stack 5

 Stack 6

Stack 7