ساخت استراکچر Reformer مربوط به پتروشیمی بوشهر 

همکاری با شرکت محترم کیمیاگران صنعت پارس

 

درحال کار- هیسکو2 

درحال کار- هیسکو3

درحال کار- هیسکو 1